2024 Yılı Devlet Destekleri

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Yurt dışında yeni müşteriler ararken gerçekleştirdiğiniz seyahatler yurt dışı pazar  araştırma desteği kapsamına girmektedir. İş gezisinin en az 2, en çok 10 günlük süreleri kapsaması gerekmektedir. Seyahatlerde ulaşım, konaklama ve araç giderleri %50 oranında desteklenmektedir.

Detaylı destek tutarlarına ulaşmak için tıklayınız.

Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme, avukatlık ile ilgili bütün zorunlu giderleri desteklenmektedir.

Detaylı destek tutarlarına ulaşmak için tıklayınız.

Yurt Dışı Fuar Katılımı Desteği

Yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara katılım destek kapsamında yer almaktadır. Yurt dışı fuar katılımı desteği için her sene fuarlar ve desteklenecek olan m2 ücreti Bakanlıkça belirlenmektedir.

Desteklenen fuarlar listesine ulaşmak için tıklayınız.

Yurt İçi Fuar Katılımı Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların harcamalarının bu kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

Desteklenen fuarlar listesine ulaşmak için tıklayınız.

Yurt Dışı Reklam Desteği

Yurt dışında reklam yapıp marka bilinirliğinizi artırırken yurt dışı reklam desteği size fayda sağlayacaktır. Türkiye’de üretilmiş olan ürünlerin yurt dışına yönelik hazırlanan reklamlarını belirli oranlarda iade almak mümkündür.

Detaylı destek tutarlarına ulaşmak için tıklayınız. 

Yurt Dışı Kira Desteği

Yurt dışında yerleşik hale gelmek isteyen şirketler için yurt dışı kira desteği mevcuttur. Destek kapsamında mağaza, ofis, depo showroom ve reyon kiraları desteklenmektedir.

Detaylı destek tutarlarına ulaşmak için tıklayınız.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Pazara giriş belgesi desteği çerçevesinde şirketlerin EK-1/B’de (Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi) yer alan belgelere ilişkin, bu maddenin ikinci fıkrasında listelenen kalemler haricinde kalan ve pazara giriş belgesinin alınmasında ve/veya yenilenmesinde zorunlu olarak gerçekleştirilen giderler desteklenir. Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti destek kapsamındadır.

Desteklenen belgeler listesine ulaşmak için tıklayınız.

Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği

Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR (referans ticari faiz oranları) arasındaki farka tekabül eden faiz giderlerinin tamamı desteklenir.

Detaylı destek tutarlarına ulaşmak için tıklayınız.

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği

Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlerin, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri, pazar araştırması çalışması ve raporları tanıtım giderleri, birim kira giderleri, temel kurulum ve konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri  desteklenmektedir.

Detaylı destek tutarlarına ulaşmak için tıklayınız.  aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tasarım Desteği

Tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve iş birliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.
Buna ek olarak, firmaların gerçekleştireceği “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine” yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ile seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Detaylı destek tutarlarına ulaşmak için tıklayınız.

Küresel Tedarik Zinciri Desteği

KTZ Yetkinlik Projelerinde, uzay, havacılık, elektrik, elektronik, makine, otomotiv, maden ve metaller ile kimya sektörlerinde faaliyet gösteren üretici firmalarımızın, küresel ölçekteki yabancı firmaların tedarik zincirlerinde yer alabilmeleri için üretmeleri gereken numune/prototiplerin üretiminde ihtiyaç duydukları “ürün geliştirme (prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek”
makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır.

Detaylı destek tutarlarına ulaşmak için tıklayınız.

Yurt Dışı Marka Satın Alma Desteği

Şirketler ile iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin desteklenmektedir.

Detaylı destek tutarlarına ulaşmak için tıklayınız.