YURT DIŞI MARKA SATIN ALMA DESTEĞİ

Yurt Dışı Marka Satın Alma Desteği ile şirketler ile iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında desteklenir.

Yurt dışında yerleşik şirket/marka alımına yönelik giderler5.429.000 TL
İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik giderler13.574.000 TL
Yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alımına yönelik kredi faiz gideri54.298.000 TL
İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik kredi faiz gideri81.447.000 TL

Program Özellikleri

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

5.429.000 TL

Destek Yüzdesi

%50

Yurt Dışı Marka Satın Alma Desteği Başvuru Belgeleri

 1. Alınması planlanan krediye ait, anapara, faiz oranı, ek masraflar ve vergileri detaylı olarak içeren ödeme planının da yer aldığı tahmini maliyet planı
 2. Markası satın alınacak yurt dışında yerleşik şirket ile yurt dışında yerleşik şirkete ait markayı satın alan şirket arasında marka alımına ilişkin uzlaşmayı gösteren Uzlaşı/İyiniyet Belgesi
 3. Yurt dışında yerleşik şirkete ait Marka Değerleme Raporunu hazırlayacak danışmanlık firmasının ISO 10668 (Markaların Finansal Açıdan Değerlemesine İlişkin Gerekli Hususları Düzenleyen Uluslararası Standard), International Valuation Standards Council-IVSC (Uluslararası Değerleme Standartları Komitesi) tarafından ortaya konan uluslararası standardlar ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.07.2003–18.07.2003 tarih ve 2003/34 sayılı Kurul Haftalık Bülteni’nde ilan edilmiş olan “Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere İlişkin Esaslar” başlıklı 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı Kararı çerçevesinde faaliyet gösterdiğine ilişkin belgeler. (Danışmanlık firmasının 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi kapsamında Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan yönetim danışmanlığı firmalarından biri olması halinde, bahse konu belgeler ibraz edilmez.)
 4. İmza Sirküleri (DYS üzerinden talep edilmelidir.)

Yurt Dışı Marka Satın Alma Desteği Destek Ödeme Başvuru Belgeleri

 1. Danışmanlık firmasınca hazırlanmış Marka Değerleme Raporu ve raporu hazırlayan danışmanlık firmasınca onaylanmış Marka Değerleme Raporu Özeti (EK BMK-1)
 2. Yurt dışındaki şirketin ortaklık yapısını gösterir belgeler
 3. Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın satın alındığını gösterir belge (Yurtdışında yerleşik şirkete ait markayı satın alan şirket ile marka sahibi şirket arasında gerçekleştirilen “satın almaya dair sözleşme”, marka tesciline ilişkin belge vb.) (İlgili markanın tescil ettirildiği ülkenin resmi marka tescil kurumunca veya ilgili markanın aynı anda birden fazla ülkede tescil edilmesini sağlayan uluslararası bir kuruluş tarafından tescil edilmesi ve tescili gerçekleştiren kurumun resmi internet sitesinde tescil edilmiş markanın yayımlanıyor olması halinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanmış marka tescil belgesinin ibrazına gerek bulunmamaktadır. Marka tesciline ilişkin internet çıktısı kabul edilebilecektir.)
 4. Kredi sözleşmesinin ilgili banka tarafından onaylanmış örneği
 5. Kredi ödeme tablosu (Banka onaylı olması gerekmektedir)
 6. Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belge (Banka onaylı olması gerekmektedir)
 7. İmza Sirküleri (DYS üzerinden talep edilmelidir.)
 8. Bakanlık tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403

  Yurt Dışı Marka Satın Alma Desteği Dikkat Edilecek Hususlar

  • Faiz ödemelerine ilişkin ödeme başvuruları 3 aylık periyodlar halinde yapılır. • Ödeme başvurularında faiz harcamasının haricinde dosya masrafı, sigorta masrafları, BSMV ve her türlü ek vergi/masraf destek kapsamı dışındadır.
  • Bütün EK BMK’lerin şirket kaşesiyle kaşelenerek şirketin imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
  • İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen harcama/ödeme belgelerinin ve sözleşmelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekmektedir.
  • Banka onaylı EFT, SWIFT, havale dekontu ödeme belgesi olarak kabul edilir.

  Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

   Gökhan EROL
   e: gerol@inovakademi.com
   g: 05337611934
   t: 02167097332
   f: 08505223403