Belgelendirme Desteği

Ülkeden ülkeye kalite ve zorunlu standartlar farklılık gösterebilmektedir. Bu belgeler kalite, can ve mal güvenliği ile test ve analiz giderlerini kapsamaktadır. Belgelendirme desteği ile %50 oranında ve yıllık 250.000 dolara kadar belgelendirmeler Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Bakanlığın onaylı belge listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Program Özellikleri

Destek Tipi

Hibe

Destek Max Limiti

250.000 $

Destek Süresi

Belge Müracaatı

Destek Yüzdesi

%50

Dikkat Edilecek Hususlar

 • İbrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile İBGS/Bakanlık tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin DYS üzerinden İBGS/Bakanlık’a iletilmesi gerekir. İBGS/Bakanlık başvuru sahibine yapacağı bildirimleri DYS üzerinden yapar.
 • Başvuru sahibi tarafından destek unsurlarına ilişkin DYS aracılığıyla ibraz edilen her türlü belgenin asıllarının gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Belgelerin saklanması, saklama süresi” başlıklı 82 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuatı çerçevesinde 10 yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir biçimde başvuru sahibi tarafından saklanmaları zorunludur.
 • Başvuruların belge/sertifika/raporun düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde DYS üzerinden üyesi olunan İBGS’ye yapılması gerekmektedir.
 • EK 2’nin tanziminde Düzenleyen Kuruluş/Akredite Firma/Yeminli Mali Müşavir (YMM) tarafından temsil ettikleri kurum/kuruluş/şirketin kaşesiyle kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan, temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Fatura, ödeme belgeleri ve ihracat kayıtlarının ilgili şirket ve/veya organik bağı bulunan şirketler adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.
 • Hak ediş hesaplaması yapılırken, destek başvuru süresinden sonra yapılmış olan ödemeler dikkate alınmaz.

Başvuru Belgeleri

 • Kapasite Raporu/Ekspertiz Raporu/Faaliyet Belgesi
 • Sözleşme/Hizmet Fiyat Listesi
 • Test/Analiz Raporlarına İlişkin İcmal Tablosu
 • Pazara Giriş Belgesi
 • Akreditasyon Belgesi
 • Fatura
 • Ödeme Belgeleri
 • Tercümeler
 • İmza Sirküleri (DYS üzerinden kontrol edilir.)
 • Ticaret Sicil Gazetesi/Hazirun Cetveli (DYS üzerinden kontrol edilir.)
 • Bakanlık/İBGS tarafından talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403