Belgelendirme Desteği

Ülkeden ülkeye kalite ve zorunlu standartlar farklılık gösterebilmektedir. Bu belgeler kalite, can ve mal güvenliği ile test ve analiz giderlerini kapsamaktadır. Belgelendirme desteği ile %50 oranında ve yıllık 7.239.000 TL’ ye kadar giderler Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Program Özellikleri

Destek Tipi

Hibe

Destek Max Limiti

7.239.000 TL

Destek Süresi

4 Yıl

Destek Yüzdesi

%50

Belgelendirme Desteği Başvuru Belgeleri

 1. KapasiteRaporu/Ekspertiz Raporu/Faaliyet Belgesi
 2. Sözleşme/Hizmet Fiyat Listesi**
 3. Test/Analiz Raporlarına İlişkin İcmal Tablosu (EK 2)
 4. Pazara Giriş Belgesi**
 5. Akreditasyon Belgesi**
 6. Fatura**
 7. Ödeme Belgeleri**
 8. Tercümeler**
 9. İmza Sirküleri (DYS üzerinden kontrol edilir.)
 10. Ticaret Sicil Gazetesi/Hazirun Cetveli (DYS üzerinden kontrol edilir.)
 11. Bakanlık/İBGS tarafından talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.

*Elektronik ortamda DYS’de kayıtlı bulunan ve geçerliliği devam eden bilgi ve belgeler ile doğruluğu elektronik ortamda ilgili İBGS tarafından teyit edilebilen bilgi ve belgeler geçerli kabul edilir ve başvuru sahibi tarafından DYS’de yeniden ibrazı aranmaz

** Pazara girişte avantaj sağlayan test/analiz raporları için 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeler yerine EK

Test/Analiz Raporlarına İlişkin İcmal Tablosu’nun ibraz edilmesi yeterlidir.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403

  Belgelendirme Desteği Dikkat Edilecek Hususlar

  • İbrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile İBGS/Bakanlık tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin DYS üzerinden İBGS/Bakanlık’a iletilmesi gerekir. İBGS/Bakanlık başvuru sahibine yapacağı bildirimleri DYS üzerinden yapar.
  • Başvuru sahibi tarafından destek unsurlarına ilişkin DYS aracılığıyla ibraz edilen her türlü belgenin asıllarının gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Belgelerin saklanması, saklama süresi” başlıklı 82 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuatı çerçevesinde 10 yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir biçimde başvuru sahibi tarafından saklanmaları zorunludur.
  • Başvuruların belge/sertifika/raporun düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde DYS üzerinden üyesi olunan İBGS’ye yapılması gerekmektedir.
  • EK 2’nin tanziminde Düzenleyen Kuruluş/Akredite Firma/Yeminli Mali Müşavir (YMM) tarafından temsil ettikleri kurum/kuruluş/şirketin kaşesiyle kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan, temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
  • Fatura, ödeme belgeleri ve ihracat kayıtlarının ilgili şirket ve/veya organik bağı bulunan şirketler adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.
  • Hak ediş hesaplaması yapılırken, destek başvuru süresinden sonra yapılmış olan ödemeler dikkate alınmaz.

  Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

   Gökhan EROL
   e: gerol@inovakademi.com
   g: 05337611934
   t: 02167097332
   f: 08505223403