YENİ TÜRK TİCARET KANUNU IŞIĞINDA
ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI ve
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA SİSTEMLERİ

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Geçişte Son Tarihler
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Türk Şirketlerinin Uluslararası Faaliyetlerine Etkisi
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Lojistik ile İlgili Getirdiği Yenilikler
 • VUK’dan UFRS’ye Geçiş Süreci
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Şirket Yönetim Kurullarına Getirdiği Yükümlülükler
 •  Ticari Mali Tablolara İlişkin Standartlar
  • TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu
  • TMS-34 Ara Dönem Finansal Raporlama
  • TMS-7 Nakit Akış Tablosu
  • TMS-10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
  • TMS-14 Bölümlere Göre Raporlama
  • TMS-24 İlişkili Taraf Açıklamaları
  • TMS-8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
 • Hesaplara İlişkin Standartlar
  • TMS-16 Maddi Duran Varlıklar
  • TMS-38 Maddi Olmayan Varlıklar
  • TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
  • TMS-37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
  • TMS-18 Hasılat
  • TMS-12 Gelir Vergileri
  • TMS-2 Stoklar ve Uygulamalar
  • TMS-28 İştiraklerdeki Yatırımlar
  • TMS-31 İş Ortaklıklarındaki Paylar
  • TFRS-5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
 • İşlem Bazlı Standartlar
  • TMS-20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklaması
  • TMS-23 Borçlanma Maliyeti
  • TMS-21 Kur Değişiminin Etkileri
  • TMS-33 Hisse Başına Kazanç
  • TMS-2 Hisse Bazlı Ödemeler
  • TMS-3 İşletme Birleşmeleri
  • TMS-39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
  • TFRS-7 Finansal Araçlar: Açıklamalar
 • Sektör-Özel Standartlar
  • TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri
  • TMS-6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi
  • TMS-26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama
  • TMS-41 Tarımsal Faaliyetler
  • TFRS-4 Sigorta Sözleşmeleri
  • TMS-17 Finansal Kiralama İşlemleri
 • TFRS’ler
  • TFRS-1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
  • TFRS-2 Hisse Bazlı Ödemeler
  • TFRS-3 İşletme Birleşmeleri
  • TFRS-5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
  • TFRS-6 Maden Kaynaklarının Araştırması ve Değerlemesi
  • TFRS-7 Finansal Araçlar