KDV İADESİNDE YAŞANAN GECİKMELERİN ÖNLENMESİ…

Yıllardır dile getirilen KDV İadelerinin geç ödenmesi konusu Maliye’nin gündemine de girdi ve yaşanan aksaklık ve gecikmelerin nedenleri bulunarak çözüm üretilmesi için web tabanlı uygulama başlatıldı.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı makul sürede sonuçlanmamış KDV iade talepleriyle ilgili olarak mükelleflerin başvurularının kısa zamanda sonuçlanması amacıyla “KDV İadesi Mükellef Memnuniyeti Yönetim Sistemi”kullanıma açmıştır.

Sistem, başvuruları değerlendirmek üzere kurulmuş olan “KDV İade Süreci Takip ve Değerlendirme Birimi” ve vergi dairesi kullanıcılarının elektronik ortamda iletişimini sağlayacaktır.

Sistem üzerinden alınan başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması esnasında da gerekli analizler yapılmak suretiyle, KDV iade sürecinde yaşanan aksaklıkların hangi noktalarda yoğunlaştığı tespit edilerek gerekli önlemler alınması planlanmaktadır.

KDV İADESİ NEDİR?

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 84 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği  (R.G.: 23/11/2001; 24592) ile ihracatta katma değer vergisi iadesi işlemlerini yeni esaslara bağlamıştır. Tebliğ, KDVK’nun 11 inci maddesinin (a) bendi kapsamındaki mal veya hizmet ihracının yanı sıra (b) bendi kapsamındaki yolcu beraberindeki eşya ihracı ve bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satılanlar dahil olmak üzere ihraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan katma değer vergisi iadesi taleplerinin Maliye Bakanlığınca değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemeleri içermektedir.

Tebliğ, ihracatta ve ihraç kaydıyla teslimlerde KDV iadesine ilişkin esasları üç ana başlık altında düzenlemektedir: sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin (SMİYB) söz konusu olmadığı iade talepleri  Genel Esaslar başlığı altında, SMİYB kullanımının veya düzenlenmesinin söz konusu olduğu durumlara ilişkin iade talepleri Özel Esaslar başlığı altında, müteselsil sorumluluk uygulaması da aynı konu başlığı altında düzenlenmiştir.

Resmi Gazete’de yayımlandığı şekliyle 18 sayfa uzunluğundaki Tebliğde Genel Esaslar başlığında yer alan açıklamalar genel hatlarıyla aşağıda özetlenmiştir. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve Özel Esaslar ve Müteselsil Sorumluluk başlığı altında yapılan düzenlemeler için Tebliğe bakılması gerekmektedir.
İHRACATTA KDV İADESİNİN GENEL ESASLARI
SMİYB’nin söz konusu olmadığı KDV iadesi talepleri 3 ayrı şekilde sonuçlandırılabilecektir:
1) İnceleme Raporu ve Teminat Aranmaksızın İade,
2) Teminat Karşılığı İade,
3) Vergi İnceleme Raporu ile İade.
1. İnceleme Raporu ve Teminat Aranmaksızın İade
– Mahsup yoluyla iade talepleri,
– Maliye Bakanlığınca belirlenen sınırı aşmayan nakden iade talepleri,
– Yeminli mali müşavir tasdik raporuna dayalı nakden iade talepleri,
– Kamuya ait kuruluşların iade talepleri,
İnceleme raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir.
2.   Teminat Karşılığı İade
Yukarıda sayılanlar dışında kalan mükelleflerin, Tebliğin (I/1.2.) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve YMM tasdik raporu ibraz edilmeyen nakden iade taleplerinde aşağıda belirtildiği şekilde teminat gösterilmesi halinde iade yapılır. Teminat, vergi inceleme raporu veya YMM tasdik  raporuna dayanılarak çözülür.
3.  Vergi İnceleme Raporu ile İade
Mükelleflerin,
–  İadelerini Vergi İnceleme Raporu sonucunda almak istemeleri,
–  İadesini talep ettikleri katma değer vergisinin bu Tebliğin (I/1.2.) bölümünde belirtilen miktarı aştığı hallerde; (teminat göstermek veya Yeminli Mali Müşavirlik Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporu ibraz etmeleri gerekmesine rağmen) teminat göstermemeleri veya iadelerini YMM tasdik raporu ile alacaklarını beyan etmemeleri,
–  Tebliğin (II.) bölümüne göre münhasıran vergi inceleme raporu ile iadesi öngörülen durumların bulunması,
 Hallerinde, iade talepleri vergi inceleme elemanları tarafından düzenlenen inceleme raporları sonucuna göre yerine getirilir.

Haberle İlgili Detaylı Bilgi İçin:
http://ivdb.gov.tr/kdviade
http://www.verginet.net/dtt/11/IhracattaKDVIadesineIliskinYeniEsaslar84SeriNoluKatmaDegerVe_4655.aspx