06.11.2021 Tarihli Resmi Gazete Özeti

7341 Sayılı Yasa Yayımlandı. Yasa özeti;

1- Çek Kanununun Geçici 3.Maddesine göre 31/12/2021 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdi. Bu tarih 31/12/2023 olarak uzatıldı.

2- Şirketlerin tasfiyesinde, Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe kalan varlık dağıtılamıyordu. Bu 6 aylık süre 3 aya düşürüldü.

3- 14 Ekim’de, 10 milyon lira sermaye ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin %95 Eximbank’ın %5 ortaklığı ile İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kuruldu. Şirketin amacı İGE aracılığıyla, teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların krediye erişimleri kefalet suretiyle sağlanacak. Bu vesileyle ihracatçılar, kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak, teminat sorunu çözülmüş olacak. Bu minvalde şirket;

  •  Kurumlar Vergisinden muafiyet,
  •  KDV’den istisna,
  •  Damga Vergisinden İşlemleri istisna,
  •  Harçtan istisna olarak tanımlandı. İlgili kanunlarda değişiklikler yapıldı.
  •  Birlik aidatları arttırıldı. İhracatçı Birliklerinde Hizmet sektörü için giriş aidatı ve yıllık aidat, aylık asgarî ücretin brüt tutarı ile bu tutarın 5 katı arasında belirlenen tutarda tahsil ediliyordu. Bu 20 kata kadar genel kurul kararı ile çıkarılabilecek.
  •  İGE için ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin on binde üçüne kadar Ticaret Bakanlığınca belirlenen oranda ek nispi ödeme kesintisi yapılabilecek.
  •  Hizmet sektörleri için İGE’nin sermayesine eklenmek üzere, aylık asgarî ücretin 10 katına kadar Ticaret Bakanlığınca yıllık cirolara göre belirlenen tutarda ilave yıllık aidat tahsil edilecek.

4- Serbest Bölgeler Kanununa eklenen geçici madde ile, Yeni Kurulacak serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesna kılındı.