Yurt Dışı Fuar Destekleri

MADDE 7- (1) Yurt Dışı Fuar Destekleri: Yurt dışı fuar katılımcıları tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, bir takvim yılı içinde başlayan en fazla 5 fuara mahsus olmak üzere yurt dışı fuar katılımcısının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar desteğe esas tutarı üzerinden desteklenir.

(2) Yurt dışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150.000 TL’yi; sektörel nitelikli olması halinde 250.000 TL’yi; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen yurt dışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 750.000 TL’yi geçemez.

(3) Yurt dışı fuar destekleri ile ilgili Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen desteğe esas tutar; metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde %70’ini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden ve Bakanlıkça belirlenen hedef sektörlerde iştigal eden yurt dışı fuar katılımcıları için %75’ini geçemez.

(4) Bu Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgede nitelikleri belirlenen yurt dışı fuar katılımcıları için birinci fıkradaki bir takvim yılında desteklenebilecek azami fuar katılım sınırı 10 olarak uygulanır. Bu nitelikte yurt dışı fuar destekleri katılımcıları için yurt dışı fuar desteğe esas tutarı, ülke veya sektör ayrımı yapılmaksızın metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin %75’i olarak belirlenir.

(5) Yurt dışı fuar katılımcıları, aynı yurt dışı fuar katılımı için azami 10 defa ikinci fıkra kapsamındaki destekten yararlanabilirler.

(6) Yurt dışı fuar katılımcıları bir takvim yılı içerisinde en fazla 2 fuar için yurt dışı prestijli fuar desteğinden faydalanabilirler.

(7) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen fuarlarda gerçekleştirilecek yurt dışı fuar organizatör tanıtım faaliyetleri ile yurt dışı fuar organizatörünce yurt dışı fuar katılımcılarının katılımıyla düzenlenecek ikili iş görüşmesi faaliyeti toplamda 2.000.000 TL’ye kadar en fazla %75 oranında, bu kapsam dışında kalan fuarlarda gerçekleştirilecek yurt dışı fuar organizatör tanıtım faaliyetleri ile yurt dışı fuar organizatörünce yurt dışı fuar katılımcılarının katılımıyla düzenlenecek ikili iş görüşmesi faaliyeti ise toplamda 1.000.000 TL’ye kadar en fazla %50 oranında desteklenir.

Yurt Dışı Fuar Destekleri Hakkında Genelgede Getirilen Yenilikler 

Organizatör tanıtım desteği sistemi değiştirilmiştir.

Kural: %50 Destek

 • Defile,
 • Fuar konusu sektörler ile ilgili seminer, basın toplantısı veya duyuru,
 • Milli katılım organizasyonları kapsamında fuar alanı/merkezinde organizasyonu tanıtıcı reklamlar ile Türk ihraç ürünleri, sektörel Türk ihraç ürünleri ve yabancı firma katılımlı sektörel fuarlarda fuar alanı/merkezi haricinde organizasyonu tanıtıcı reklamlar,
 • Videowall ve multivizyon gösterileri,
 • İnternet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarının yayımlanmasına dair hizmetler,
 • Fuarın düzenlendiği ülkede, yabancı dilde yayın yapan ana akım kitle iletişim araçlarında ve yabancı ülke/ülkelerde yayımlanan sektörel dergilerde gerçekleştirilecek reklamlar,
 • İkili iş görüşmelerinin gerçekleşeceği alanın kiralanması, ihtiyaç duyulması halinde ikili iş görüşmesi faaliyetinin gerçekleşmesi için gerekli teknik ekipman ve ikili iş görüşmesine yönelik eşleştirme hizmetleri (tercüme, yemek ve ikram giderleri hariç),
 • Yurt dışı fuar organizasyonu toplam alanının %10’unu geçmemek üzere, yalnızca yurt dışı fuar organizasyonu katılımcılarının ürünlerinin toplu olarak sergileneceği trend alanı

İstisna: %75 destek

Yalnızca Bakanlıkça belirlenen fuarlar

 • Yurt dışı fuar organizasyonunda Türk katılımcı sayısının asgari 20,
 • Yurt dışı fuar organizasyonunda alanın asgari 250 metrekare,
 • Milli katılım organizasyonlarında fuara katılan toplam firma sayısının asgari 300,
 • Türk ihraç ürünleri, sektörel Türk ihraç ürünleri ve yabancı firma katılımlı sektörel fuarlarda toplam firma sayısının asgari 120 olması gerekir.

Bu kapsamda desteklenmek için en az 6 tanesinin yerine getirilmesi gerekir:

 • Defile,
 • Fuar konusu sektörler ile ilgili seminer, basın toplantısı veya duyuru,
 • Milli katılım organizasyonları kapsamında fuar alanı/merkezinde organizasyonu tanıtıcı reklamlar ile Türk ihraç ürünleri, sektörel Türk ihraç ürünleri ve yabancı firma katılımlı sektörel fuarlarda fuar alanı/merkezi haricinde organizasyonu tanıtıcı reklamlar,
 • Videowall ve multivizyon gösterileri,
 • İnternet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarının yayımlanmasına dair hizmetler,
 • Fuarın düzenlendiği sektöre yönelik influencer çalışması,
 • Tadım ve Türk kültürüne yönelik etkinlikler,
 • Fuarın düzenlendiği ülkede, yabancı dilde yayın yapan ana akım kitle iletişim araçlarında ve yabancı ülke/ülkelerde yayımlanan sektörel dergilerde gerçekleştirilecek reklamlar,
 • İkili iş görüşmelerinin gerçekleşeceği alanın kiralanması, ihtiyaç duyulması halinde ikili iş görüşmesi faaliyetinin gerçekleşmesi için gerekli teknik ekipman ve ikili iş görüşmesine yönelik eşleştirme hizmetleri (tercüme, yemek ve ikram giderleri hariç).

Not: Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen fuarlarda gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetleri ile yurt dışı fuar organizasyonuna ilişkin tasarım, mimari, içerik ve bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyet ve etkinliklere yönelik ön çalışmalar, Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) görevlendirilecek ilgili İBGS koordinasyonunda gerçekleştirilir. İBGS niteliğini haiz yurt dışı fuar organizatörlerince düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarında bu fıkra kapsamındaki işlemler organizatör İBGS tarafından yapılır.

Önemli Not: Yurt dışı fuar destekleri Bakanlıkça belirlenen %75 oranında desteklenmesi planlanan fuarın gerçekleşmesinin ardından Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) organizatör ve gözlemci tarafından sunulan raporda: Fuarların mevzuattaki asgari sayı kriterleri taşımadığının, İkili iş görüşmesi gerçekleştirilmediğinin, Faaliyetlerden 6’sından azının gerçekleştirildiğinin tespiti halinde %50 oranında 1.000.000 TL’ye kadar desteklenebilecektir.

Stant Tasarımı ve İkili İş Görüşmesi Faaliyetleri

 • Yurt dışı fuar organizatörlerinin düzenlediği yurt dışı fuar organizasyonlarında kurulacak stant/trend alanı tasarımlarına ilişkin olarak izin başvurusu sırasında Bakanlık ön onayının alınması gerekir.
 • Yurt dışı fuar organizatörü, Bakanlık tarafından uygun görülen stantları/trend alanlarını birebir uygulamakla yükümlüdür. Bu fıkraya aykırı şekilde stant/trend alanı kuran yurt dışı fuar organizatörleri ilgili fuarda organizatör tanıtım desteğinden faydalandırılmaz.
 • Yurt dışı fuar organizatörü destekleri kapsamında ikili iş görüşmeleri için tahsis edilen alan, fuar süresi boyunca tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu fıkraya aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde yurt dışı fuar organizatörü tanıtım desteğinden faydalandırılmaz.

Üretici/İmalatçı Kuruluşlarının Fuar Katılımları

Fuar katılımı gerçekleştiren üretici/imalatçı kuruluşu tarafından yalnızca iştigal sahasında bulunan sektör/sektörlerin veya sektöre/sektörlere ait ürünlerin marka/firma bilgilerine yer verilmeksizin genel tanıtımı yapılır.

Mikro ve Küçük İşletmeler

 • Mikro ve küçük işletmeler için yurt dışı fuar desteği esas tutar %75 belirlenmektedir.
 • Ülke-sektör ayrımı olmaksızın bu nitelikte firmalar için belirlenen desteğe esas tutar uygulanacaktır.
 • Firma niteliğinin tayini 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde özellikleri belirlenen şirket niteliğini haiz bağımsız işletmeler olarak yapılacaktır.

Pazarlamacı Katılımcılar

 • Pazarlamacı niteliğini haiz katılımcılar fuarlara akdettikleri pazarlama sözleşmesi çerçevesinde katılım sağlayacaktır.
 • Pazarlamacı katılımcının desteklenebilmesi için sözleşme ilişkisi kurulan üreticinin şirket niteliğini haiz olması gerekir.

Yurt Dışı Fuar Destekleri Diğer Hususlar

 • Katılımcı veya organizatör tarafından yanıltıcı bilgi/belge ibraz edildiğinin ya da yanıltıcı beyan/taahhütte bulunulduğunun tespiti halinde, bahse konu yararlanıcının ilgili başvuru dosyası değerlendirmeye alınmaz ve yararlanıcı 6 ay boyunca ilgili dönemdeki harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz. (Destek inceleme aşamasında)
 • Bu Karar kapsamında atılımcı veya organizatör tarafından yanıltıcı bilgi/belge ibraz edilmesi ya da yanıltıcı beyan/taahhütte bulunulması suretiyle destek ödemesi alındığının tespiti halinde haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Ayrıca, yararlanıcılar 1 yıl boyunca ilgili döneme ait harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz. (Destek ödemesi yapıldıktan sonra)
 • Fiillerin tekrarlanması halinde, yararlanıcıların bu Karar kapsamındaki tüm destek başvuruları süresiz reddedilir ve yararlanıcı destek kapsamından çıkarılır. (Tekerrür)
 • Aynı harcama kalemi için, yararlanıcıların Karar dışında başka bir mevzuat/program kapsamında destek aldığının tespiti halinde, bu durum yanıltıcı beyan/taahhütte bulunulması olarak değerlendirilir ve ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar çerçevesinde işlem tesis edilir. (Aynı faaliyet için mükerrer destek)
 • Yurt dışı fuar destekleri kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayanların Kararın amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yanıltıcı bilgi ve belge tanzim ettiklerinin tespiti halinde; ilgili faaliyetler destek kapsamından çıkarılır. Yararlanıcılar söz konusu hizmet sağlayanlardan bu Karar kapsamında 10 yıl süresince hizmet alamaz. (Hizmet sağlayıcının uygun olmayan davranışları)

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz!

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403