Bu sayfa, HİTİT ÖZ-AR Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. tarafından hazırlanmaktadır. http://www.hitit3.com

  BAKANLAR KURULU KARARI (06.10.2010 Tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete)

 

 

BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayısı : 2010/945
             Ekli “Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtların Standart Depolarında İthal Edilecek Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 14/9/2010 tarihli ve 20499 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/9/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
YUNANİSTAN PLAKALI TİCARİ TAŞITLARIN STANDART DEPOLARINDA
İTHAL EDİLECEK YAKIT MİKTARINA UYGULANACAK MUAFİYET
HAKKINDA KARAR
             Amaç ve kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Karar, Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan’a girişleri esnasında standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına 9/6/2010 tarihinden itibaren getirilen sınırlamaya mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşılık vermek amacıyla, Yunanistan plakalı araçlara getirilecek akaryakıt sınırlamasına ilişkin esasları kapsar.
             Gümrük işlemleri
             MADDE 2 – (1) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Kararnamenin eki “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın 96 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen standart depo muafiyetine ilişkin yakıt miktarı, Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için azami 200 litre olarak uygulanır. Bu miktarı aşan durumlarda aynı maddenin üçüncü fıkrasının hükmü uygulanır.
             Yürürlük
             MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.