Teknik şartnamenin önemi mal veya hizmet alım satımları

Makaleye başlarken Teknik Şartnamenin tanımını yapmak gerekir. Teknik Şartname, ihtiyacı karşılayan mal veya hizmetin verimlilik ve fonksiyonelliğini sağlayacak şekilde, teknik ve uygulamaya dönük her türlü özellikleri tereddütte yer bırakmayacak, açık ve anlaşılır şekilde kesin hükümler ile tarif eden, numune alma, denetim ve muayene yöntemlerini, ret ve kabul kriterlerini ve varsa ürüne ait kalite güvence ile ilgili hususları, kullanım şartlarını, işletme ve bakım özelliklerini, ambalajlama, etiketleme, taşıma ve depolama gereksinimlerini, garanti ile ilgili hususlar ile gerekirse kontrol yöntemlerini de içeren, alım-satımda serbest rekabeti engellemeyecek ve bütün alıcı ve satıcılar için fırsat eşitliği sağlayacak biçimde hazırlanan ve/veya hazırlanması gereken alım-sayıma esas ve temel teşkil eden bir teknik dokümandır.

Teknik şartname hazırlanmayan   durumlarda kullanılacak teknik şartname yerine geçen doküman, katalog veya eklerinde şu hususlara yer verilir/yer verilmelidir:

1)Teknik dokümanda veya kataloglarda performans, fonksiyonellik ve verimliliği tanımlayan teknik kriterlere yer verilir. Bu amaç için öncelikle ulusal/uluslararası standartlara uyulur. Alıcı bu kıstasları dikkate alarak seçimini yapar/yapmalıdır.

2)Teknik Şartname Yerine kullanılan doküman veya kataloglarda ait belgelerde; söz konusu mal veya hizmetin nereden/nerelerden satın alınabileceği belirtilir, satıcı/satıcılar tarafından teknik dokümanın/kataloğun her sayfası imzalanarak onaylanır.

3)Söz konusu doküman veya kataloglar, alıcı bünyesinde mevcut veya danışmanlık yapan en az 1 uzman ve en az 1 bu konunun mühendisi tarafından incelenerek her sayfası imzalanır.

4)Teknik şartname yerine kullanılacak doķüman veya kataloglarda ürüne ait teknik özelliklerdeki kabul edilebilir üretim toleransları, test ve muayene yöntemlerine yer verilir. Söz konusu doķüman veya kataloglarda bu hususlar mevcut değilde, üretim toleransları, test ve muayene yöntemlerini kapsayan bir ek teknik doķüman satıcı veya satıcılar tarafından hazırlanıp alıcı tarafından onaylanır/kabul edilir.

Teknik şartnamelerin veya doķüman/katalogların düzenlenmesinde esas alınacak bazı öncelikler vardır. Birinci öncelik; Alınacak mal veya hizmetin ilişkin mecburi ulusal standart varsa bu standart esas alınarak ve içeriğine atıfta bulunularak, gerektiğinde alıcının yararına ilave teknik hususlar eklenerek hazırlanan teknik şartname alımda kullanılır. İkinci öncelik; Yine ilk öncelik te belirtilen hususların olmaması durumunda alıcı tarafından uygun görülmesi halinde uluslararası standart varsa gerektiğinde ilave teknik hususlar eklenerek hazırlanan teknik şartname alışverişte kullanılır. Üçüncü öncelik; Ulusal ve uluslararası standartlar yoksa bölgesel standartlar (EN,DIN,ASTM vb.) kullanmak suretiyle ilgili kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alınarak Teknik Şartname hazırlatmak mümkündür .

Rıdvan KISACIK

DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ

ANA SAYFA

İLETİŞİM