MISIR DEVLETİ İTHALATLARA AKREDİTİF MECBURİYETİ GETİRDİ

Ülkemizin Kahire Ticaret Müşavirliği’nden alınan bilgiye göre, Mısır Merkez Bankası’nın 13 Şubat 2022 tarihli Kararı kapsamında, Mart ayından itibaren ithalatta vesaik mukabili ödeme yönteminin kullanılmayacağı, bunun yerine akreditifli ödeme yönteminin kabul edileceği belirtilmişti.

Her ne kadar Mısır Ticaret Odaları Birliği (FEDCOC) ve bazı meslek örgütlerinin itirazlarına dair haberler alındıysa da uygulama fiilen başlamış oldu.

Mısır, 2021 yılı Nisan ayında da gümrük işlemlerini kolaylaştırmak ve ‘Mısır 2030 Vizyonu’ kapsamında, bölgesel ve küresel ticaret merkezi olmak amacıyla ‘Gönderi Ön Bilgilendirme-Advanced Cargo Information (ACI-ACID) numarası’ uygulamasını başlatmıştı. Uygulamanın 1 Temmuz 2021 itibariyle mecburi olacağı açıklanmakla beraber, daha sonra 1 Ekim tarihine ertelenmişti. NAFEZA (Sınır Ötesi Ticaret İçin Mısır Ulusal Tek Pencere Sistemi) ile ihracata ait bilgi ve belgeler, gemi hareket tarihinden önce blockchain tabanlı CargoX üzerinden alıcıya ulaşmakta. Ancak bu sistem henüz tam anlamıyla oturtulamadan, Mart ayından itibaren akreditifin zorunlu hale getirildiği görülmektedir.

Mısır Devleti İthalatlara Akreditif Mecburiyeti Getirdi

Mısır Devleti İthalatlara Akreditif Mecburiyeti Getirdi

Türkiye’nin 2021 yılı dış ticaretinde en çok kullanılan ödeme yöntemleri; hem ithalat hem ihracat için, birinci sırada mal mukabili, ikinci sırada ise peşin ödeme olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin 2021 yılı toplam ithalatı USD 271,3 Milyar ve ihracatı USD 225,3 Milyar iken Mısır’dan yapılan ithalat 2,21 milyar dolar ve Mısır’a gerçekleştirilen ihracat ise 4,52 milyar dolar tutarında gerçekleşmiştir.

Peşin ve mal mukabili ödeme yöntemi, kullanım itibari ile oldukça basit yöntemler olup, herhangi bir kurallar setine tabi değildir. Ancak vesaik mukabili ve akreditifli ödemeler için durum farklıdır. ICC-International Chamber of Commerce (Uluslararası Ticaret Odası)’nın bu ödeme yöntemlerine ilişkin, yeknesak kurallara ait broşürleri mevcuttur. Vesaik mukabili işlemler için ‘Tahsiller İçin Bir Örnek Kurallar / Uniform Rules for Collections – URC 522’ uygulanırken akreditifler için ‘Akreditiflere İlişkin Bir Örnek Usuller ve Uygulama Kuralları / Uniform Customs and Practice for Documentary Credits – UCP600’ broşürleri esas alınmaktadır.

UCP 600, ‘Akreditiflere İlişkin Uluslararası Standart Bankacılık Uygulama Kuralları / ISBP International Standard Banking Practices – ISBP 745’ ile birlikte değerlendirilir. İhracatçı, teyitsiz akreditifte -uygun vesaik ibrazında- amir bankanın ödeme yükümlülüğünü yeterli bulmayabilir. Bu durumda teyitli akreditifle, teyit bankasının da -amir bankanın sorumluluğundan bağımsız bir biçimde- ödeme yükümlülüğüne sahip olmuş olur.

Mısır Devleti İthalatlara Akreditif Mecburiyeti Getirdi

Mısır Devleti

Akreditifli ödemenin dünya çapında kullanımı yıllar itibarı ile azalmakla birlikte, akreditif ithalatçıyı da ihracatçıyı da koruyan bir ödeme yöntemidir. Ancak akreditifin işleyişi ve tabi olduğu kuralların iyi bilinmesi lazımdır. Bu anlamda en büyük risk, akreditife uygun vesaik ibraz edilememesidir. Bu nedenle daha önce akreditifli ödeme yöntemini kullanmamış, bu konuda tecrübesi olmayan, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz açısından konu önem arz etmektedir.

Mısır’ın akreditif kullanım zorunluluğuna ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünün açıklaması ve dış basında çıkan bir habere ait linkler Ticaret BakanlığıGirişim Ulusun Durumu

Akreditif Danışmanlığı için lütfen iletişime geçiniz.

    Gökhan EROL
    e: gerol@inovakademi.com
    g: 05337611934
    t: 02167097332
    f: 08505223403