T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.18.00-010.06.02 08/10/2010
Konu: Beyannamenin 31 No’lu Alanı
 
GENELGE
(2010/49)
 
İlgi: 09/07/2010 tarihli ve 2010/31 sayılı Genelge.
 
İlgide kayıtlı Genelgenin birinci fıkrasından sonra yer almak üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“Ayrıca, bir kap içerisinde birden fazla kalemde beyan edilmesi gereken eşya bulunabileceğinden, “Kalem” ekranında yer alan 31 numaralı alana kaydedilmiş kap adetlerinin toplamı ile beyannamenin genel bilgiler ekranındaki 6 numaralı kutuda yer alan toplam kap adedinin farklı olması durumunda 6 numaralı alanda yer alan bilgi esas alınacak olup, bu durum beyannamede değişiklik yapılması veya iptali durumunu gerektirmemektedir.”
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
Remzi AKÇİN
Müsteşar a.
Genel Müdür V
 
 
DAĞITIM :
Merkez ve Taşra Teşkilatına