Esnaf Muafiyet Belgesi

Esnaf muafiyet belgesi nedir? Ne işe yarar ve nereden alınır? İşyeri açmaksızın, evde sanayi tipi ya da seri imalat yapabilen makine ve materyal kullanmadan, kendi el emekleri ile imal ettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların, esnaf muaflığından faydalanabilmesi için kullanılan belgeye Esnaf Muafiyet Belgesi denmektedir.
Esnaf Muafiyet Belgesi Gelir Vergisi Kanunu 9. Maddesinde ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Ayrıntılı açıklamalar ise 314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer almaktadır.

Esnaf Muaflığından Yararlanma Şartları Nelerdir?

Muaflıktan yararlanabilmek için;
• Oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünler kapsamında olması,
• Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü vb. ve aletler hariç olmak üzere, sanayi tipi ve ya seri üretim yapabilen makine ve aletler kullanılmaması,
• Dışarıdan işçi çalıştırılmaması,
• Ürünlerin işyeri açmaksızın satılması,
• Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması,
• Ürünlerin ticari, zirai ve ya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival ve panayırlarda satılmaması,
• Ticari, zirai ve ya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tabi olunmaması,
• Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması,
gerekmektedir.

Bu Ürünlerin İnternet Üzerinden Satışı Mümkün Müdür?

Esnaf muaflığından faydalananların, evlerinde ürettikleri ürünleri, internet ve benzeri elektronik ortamlarda esnaf muaflığından faydalanarak satmaları mümkündür.

Muafiyet İçin Satış Hasılatı Limiti Var mıdır?

Muafiyetten yararlanabilmek için, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması gerekmektedir. Tutar, satıcının her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil, tüm ürünlerin toplam satış tutarı için geçerlidir. 2023 yılı için bu tutar 120.096 TL’dir.

Yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmesi halinde, esnaf muafiyeti kaybedilecek ve izleyen takvim yılı başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti söz konusu olacaktır.

Esnaf Muaflığından Yararlananlar Ürün Satışında Nasıl Belge Düzenleyecekler?

Esnaf muaflığından faydalananların ürün satışında belge düzenleme, defter tutma veya beyanname verme gibi yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu muafiyetten yararlananların, kendilerine düzenlenen gider pusulalarını ve bu faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mal ve giderlerine ilişkin belgelerini Vergi Usul Kanununda öngörülen 5 yıl boyunca saklamaları zorunludur

Esnaf Muafiyet Belgesi Nereden Alınır?

Esnaf muaflığına ilişkin şartları yerine getirenler, ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki vergi dairelerine dilekçe vererek Esnaf Vergi Muafiyeti belgesi olarak da bilinen belgeyi alabilirler. Bu belgenin alınması isteğe bağlı olup belgenin alımı sırasında bir ücret ödenmemektedir.

GİB hazır dilekçe örneği için tıklayınız

GİB Evlerde Üretilen Ürünlerin İnternet Üzerinden Satışında Esnaf Muaflığına İlişkin Rehber indirmek için rehber

İlgili Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız