YÖNETMELİK
Ulaştırma Bakanlığı(Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:
DENİZ KAZALARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Kazalarının İncelenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “DUGM:Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünü,” tanımı yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Madde 5 – DEKİK çalışmaları, Müsteşarlık Makamınca görevlendirilen DEKİK komisyonu tarafından yürütülen, doğrudan Müsteşarlık makamına bağlı bir komisyondur. DEKİK komisyonu, deniz kaza ve olaylarının incelenmesi hususunda yeterli mesleki bilgi ve pratik tecrübeye sahip nitelikli personelden oluşur.”
             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.