BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2010/974

Ekli “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/10/2010 tarihli ve 970 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR
Kesinti oranı
MADDE 1 – (1) Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla gerçek kişilere kullandırılan krediler) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 15 olarak tespit edilmiştir.

Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.