Bu sayfa, HİTİT ÖZ-AR Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. tarafından hazırlanmaktadır. http://www.hitit3.com

T.C.

BASBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.11.00.10.06.01                                         14/10/2010
Konu : GY 201. maddesinin uygulaması hk.
 
GENELGE
(2010/50)
 
Bilindiği gibi, 07/10/2009 tarihli 27369 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 201 inci maddesinin 2’nci fıkrasında; “Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi mevzuatları gereği yapılan ve yaptırılan tahlillere ilişkin raporların gümrük laboratuarlarına ibrazı durumunda, hangi hallerde yeniden tahlil yapılmayarak ibraz edilen tahlil sonuçları üzerinden laboratuar raporu düzenleneceğine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.” denilmektedir.
 
Yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü doğrultusunda, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü tarafından kendi mevzuatları gereği yapılan veya yaptırılan tahlil raporlarının beyanname ekinde gümrük idaresine ibrazı durumunda, muayene memuru ve gümrük kimyagerleri tarafından gümrük tarife istatistik pozisyonunun (GTİP) tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
S.Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
D A ĞI T I M:
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine