27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27742
TEBLİĞ

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TARİFE)
(SERİ NO: 13)
MADDE 1 – 7/11/2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinin (Tarife) (Seri No:11) 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bilgi talebi konusu eşyanın tarife pozisyonunun tespit edilebilmesi için fiziksel veya kimyasal tahlile ihtiyaç duyulduğu takdirde, söz konusu tahlil, teknik imkanların elvermesi halinde gümrük laboratuarlarında, aksi halde, eşyanın cinsine göre Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesinin hükümlerine uygun olarak gümrük idaresinin belirleyeceği bir üniversite veya diğer resmi kuruluş laboratuarlarında yapılır.”

“(3) Tahlil ücretleri, duruma göre, 3007 sayılı Gümrük Laboratuvarlarında Yapılacak Tahlillerden Alınacak Ücretler ile Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanununa istinaden Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğünün ilgili hesabına veya gümrük laboratuarında söz konusu tahlilin yapılamaması durumunda ilgili üniversite ve diğer resmi kurumların hesabına başvuru sahibi tarafından yatırılır.”

MADDE 2 – 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinin (Tarife) (Seri No:10) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bağlayıcı Tarife Bilgisi, İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, İzmit ve Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince düzenlenir.”

“(3) Tahlil ücretleri, duruma göre, 3007 sayılı Gümrük Laboratuvarlarında Yapılacak Tahlillerden Alınacak Ücretler ile Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanununa istinaden Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğünün ilgili hesabına veya gümrük laboratuarında söz konusu tahlilin yapılamaması durumunda ilgili üniversite ve diğer resmi kurumların hesabına başvuru sahibi tarafından yatırılır. Tahlil ücretinin yatırılmaması halinde Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurusu iptal edilir.”

MADDE 3 – 6/2/2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No:2) ekinde yer alan Açıklama Notlarının 87.03 pozisyonuna ait bölümünün ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Panelvan türü:

Birden fazla koltuk sırasına sahip olan panelvan türü araç 8703 pozisyonu Armonize Sistem İzahnamesi’nde verilen göstergeleri karşılamalıdır.

Bununla birlikte, arka kısımda güvenlik teçhizatı ve koltukların yerleştirilmesi için sabit tutturma noktaları ve bağlantı elemanlarının bulunmadığı bir sıra koltuğa sahip olan panelvan türü araçlar, yolcu alanı ile yük alanı arasında sabit bir panel veya bariyer ya da yan panellerde pencereleri bulunsun veya bulunmasın 8704 pozisyonunda sınıflandırılırlar.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.