AMAÇ:
Bu Program’ın amacı; Sigortalı ile alıcı arasında imzalanmış olan İmalat ve Satış Sözleşmesi çerçevesinde üretilen malların henüz teslim edilmemiş olduğu hallerde, Sigortalı’nın İmalat ve Satış Sözleşmesi’nin gereklerini yerine getirmek amacıyla, malların alıcıya teslim edilmemiş bölümleriyle ilgili olarak yaptığı harcamaların ticari ve/veya politik risklere karşı belirli limitler dahilinde sigortalanmasıdır.
KAPSAM:
Bu Program çerçevesinde ihracatçıların, Türk Eximbank’ın Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Ülke Şartları ve Prim Oranları Listesi dahilinde sigorta kapsamında bulunan ülkelerdeki çeşitli alıcıları ile imzalayacağı İmalat ve Satış Sözleşmelerine konu işlerin ifası amacıyla yapılan harcamalar sigortalanmaktadır.
Halihazırda geçerli bir Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi kapsamında sevk sonrası dönem riskler için sigortalı olan Türkiye’de kayıtlı ihracatçı firmalar ile Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi kapsamında sevk sonrası dönem riskler için sigorta talebinde bulunacak Türkiye’de kayıtlı ihracatçı firmalar söz konusu Program’dan faydalanabilir.
Bir İmalat ve Satış Sözleşmesi’ne konu muhtemel sevkiyatların sevk öncesi dönem risklere karşı sigorta teminatı altına alınabilmesi için, söz konusu İmalat ve Satış Sözleşmesi’ne ilişkin sevk sonrası dönem risklerin de sigortalanması zorunludur. Ancak Sigortalı, Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi geçerlilik süresi boyunca alıcıları ile yapacağı İmalat ve Satış Sözleşmeleri’nden, yalnızca uygun gördükleri için sevk öncesi dönem sigorta talebinde bulunma hakkına sahiptir.
Sevk öncesi dönem için verilecek sigorta teminatının geçerlilik süresi 180 gün olup, Sigortalı’nın talebi üzerine, Türk Eximbank tarafından uygun görülmesi halinde, bu süre azami 180 gün daha uzatılabilir.
KAPSANAN RİSKLER:
SEVK ÖNCESİ DÖNEM TİCARİ RİSKLER
a.    Alıcının ödeyememe hali;
i)            Alıcının iflas etmesi,
ii)           Alıcı bir tüzel kişi ise borçlarını ödeyememesi nedeniyle tasfiye kararı alınması,
iii)         Alıcının borçlarının ödenmesi ile ilgili mahkeme veya yetkili bir organ tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması,
iv)         Alıcının borç ödemekten acze düştüğünün bizzat ihracatçı veya bir başka alacaklısı tarafından belgelenmesi,
v)           Alıcının borçları ile ilgili, konkordato veya benzeri bir anlaşma yapması,
vi)         Alıcının mali durumunun kısmi ödeme dahi yapamayacak hale geldiğinin ve bu nedenle yapılacak herhangi bir takibin hiçbir sonuç vermeyeceğinin veya takip masraflarını dahi karşılamayacağının Sigortalı tarafından belgelenmesi veya böyle bir belge getirilmesi mümkün değilse, bu durumun Sigortalı tarafından Türk Eximbank’a, Banka’ca kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması
SEVK ÖNCESİ DÖNEM POLİTİK RİSKLER
b.    Alıcının ve/veya Sigortalı’nın kontrolü dışında, alıcının hükümetinin Türkiye’ye yapılacak olan döviz transferini önleyen, kısıtlayan, geciktiren veya kontrol altına alan kanun, kanun hükmünde kararname veya bunlarla aynı güce sahip karar ve/veya idari düzenlemeleri yürürlüğe koyması,
c.    Alıcının ülkesi ile Türkiye arasında savaş çıkması,
d.    Alıcının ülkesinde çıkan savaş, ihtilal, iç savaş, isyan, ayaklanma ve benzeri hadiselerin meydana gelmesi,
e.    Alıcının ve Sigortalı’nın kontrolü dışında, malların alıcının ülkesine ithalinin, yürürlüğe konan kanun, kanun hükmünde kararname veya bunlarla aynı güce sahip karar ve/veya idari düzenlemeler ile önlenmesi,
f.     Alıcının ve Sigortalı’nın kontrolü dışında, alıcının ülkesinde malların ithali ile ilgili olarak evvelce verilen ve malın sevk tarihinden önceki imalat sürecinde geçerli olan müsaadenin malın sevk tarihinden önceki bir tarihte iptal edilmesi,
g.    Alıcı bir devlet veya devlet garantisine haiz  ise Sigortalı’ya yükletilemeyecek nedenlerden dolayı alıcının, Sözleşme’den kaynaklanan ödeme ve/veya diğer yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinin sevk öncesi dönemde belgelenmesi veya böyle bir belge getirilmesi mümkün değil ise, bu durumun sigortalı tarafından Türk Eximbank’a, Türk Eximbank’ca kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması.  
ÜLKE ŞARTLARI VE PRİM ORANLARI:
Bu Program kapsamında sigorta teminatı altına alınan riskler Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Ülke Şartları ve Prim Oranları Listesi ile sevk öncesi dönem risklere ilişkin sigorta teminatı kapsamında belirlenecek özel şartlarla sınırlı olacak ancak prim hesabında Sevk Öncesi Dönem Prim Oranları Listesi’nde yer alan oranlar esas alınacaktır. Bununla birlikte, Türk Eximbank sigorta kapsamı altına alınan her bir işleme uygulanacak prim oranını münhasıran belirleme hakkına sahiptir.
TAZMİN EDİLECEK ZARAR ORANI:
Söz konusu Program kapsamında üstlenilen ticari ve/veya politik risklerden kaynaklanacak zararlara ilişkin tazmin oranı, önceden Türk Eximbank tarafından belirlenmek kaydı ile azami % 90’ı aşmayacaktır.
PROGRAMIN İŞLEYİŞİ:
ü  Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi’ne haiz olmayan ihracatçılar Türk Eximbank’dan temin edecekleri Teklifname ile birlikte Sevk Öncesi Dönem Riskler  Talep Mektubu’nu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle Türk Eximbank’a müracaat edecektir. Halihazırda Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi sahibi olan ihracatçıların ise sadece Sevk Öncesi Dönem Riskler Talep Mektubu’nu Türk Eximbank’a göndermeleri yeterli olacaktır.
ü  Sevk Öncesi Dönem Riskler  Talep Mektubu’nun değerlendirilmesini müteakip Türk Eximbank tarafından uygun görülmesi halinde, ihracatçı lehine düzenlenen ve sevk öncesi dönem riskler sigorta kapsamına dair genel şartları ihtiva eden Zeyilname ihracatçıya gönderilir.
ü  Zeyilname lehdarı ihracatçılar İmalat ve Satış Sözleşmesi’ni alıcıları ile imzalamalarını müteakip, 10 işgünü içinde Sevk Öncesi Dönem Riskler Özel Şartlar Başvuru Formu’nu Türk Eximbank’a göndermek suretiyle müracaat edecektir. Sevk öncesi dönem sigorta kapsamının özel şartları ile başlangıç tarihini belirleyecek olan Özel Şartlar ihracatçıya gönderilir. Özel Şartlar’ın geçerlilik süresi 180 gün olup, başlangıç tarihi ilgili İmalat ve Satış Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği tarihtir. Ancak, sigorta kapsamına konu ihracat bedeli alacakların bir gayrıkabili rücu akreditif ya da banka garantisi tahtında ödeneceği hallerde, Özel Şartlar geçerlilik süresi başlangıç tarihi ilgili akreditifin açıldığı ya da banka garantisinin verildiği tarih olacaktır.
ü  İmalat ve Satış Sözleşmesi tutarı üzerinden Sevk Öncesi Dönem Prim Oranları Listesi’nde belirtilen prim oranları dikkate alınarak hesaplanacak prim tutarı, Özel Şartlar’da belirtilecek ve Özel Şartlar’ın düzenlenme tarihini müteakip 15 işgünü içinde Türk Eximbank hesaplarına nakden ve defaten ödenecektir.
ü  İmalat ve Satış Sözleşmesi’ne konu işin ifasını tamamlayan Sigortalı, ilgili malların sevkiyatının gerçekleştirildiğini, sevkiyat tarihinden itibaren 5 işgünü içinde Türk Eximbank’a yazılı olarak bildirecektir. Ancak, Sigortalı’nın alıcısıyla yaptığı anlaşmaya göre 180 gün süreyle geçerli Özel Şartlar kapsamında İmalat ve Satış Sözleşmesi’ne konu malların ihracını gerçekleştiremediği hallerde, İmalat ve Satış Sözleşmesi’ne konu malların alıcısına son teslim tarihi Türk Eximbank’ın yazılı ön onayı ile azami 180 gün süreyle uzatılabilir ve hesaplanacak prim tutarı ile gerekli değişiklikler yazılı olarak Sigortalı’ya bildirilir. Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi geçerlilik süresinin Özel Şartlar geçerlilik süresinden daha önce sona erdiği hallerde, Sigortalı herhangi bir hak kaybına uğramamak için Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi’nin bir yıl süreyle uzatılması talebiyle Türk Eximbank’a müracaat edecektir.
ü  Zeyilname kapsamındaki ticari ve/veya politik riskler kaynaklı herhangi bir zararın ortaya çıkması halinde Sigortalı, Türk Eximbank’ın sevk öncesi dönem sigorta kapsamına konu imalatı durdurduğunu bildirdiği yazı tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde Zarar Bildirim Formu ile Türk Eximbank’a müracaat eder ve zararın kesinleşmesini müteakip Sevk Öncesi Dönem Tazminat Talep Formu ile tazminat talebinde bulunur.
ü  Tazminat talebinin alınmasından sonra, Sigortalı’nın Türk Eximbank tarafından talep edilen her türlü işlemi tamamlaması ve her türlü belgeyi tevsik etmesi şartı ile tazminine karar verilen zarar tutarı Türk Lirası olarak Sigortalı’ya ödenir.

http://www.eximbank.gov.tr