Bu sayfa, HİTİT ÖZ-AR Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. tarafından hazırlanmaktadır. http://www.hitit3.com 


T.C
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI                : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2-425
KONU             : KKDF                        


TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:13
34340 Etiler/İstanbul


İlgi                  : 11.07.2008 tarih ve 5137 sayılı yazınız.         İlgide kayıtlı dilekçenizde,bir ithalat işleminde henüz yurtdışındaki
ihracatçı firmaya ödeme yapılmadan,malları yurda getiren ilk ithalatçının
söz konusu malları antrepoda ya da gümrükte ikinci bir ithalatçıya devretmesi
halinde, ikinci ithalatçının ilk ithalatçıya yapacağı ödemenin ithalat transferi
sayılıp sayılamayacağı ve söz konusu ithalat bedeli üzerinden kaynak
kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda
Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak
Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2’nci maddesi
uyarınca; kabul kredili, vadeli, akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine
göre yapılan ithalat işlemleri %3 oranında kaynak kullanımını destekleme
fonu kesintisine tabi tutulmakta; peşin ödeme şekline göre yapılan
ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

            Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının
Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce
transfer edildiğinin, Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi
veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca
verilecek bir yazı ile gümrük idarelerine tesvik edilmesi halinde peşin bir
ödeme yapıldığı kabul edilmekte ve fon kesintisi yapılmadan malların
ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.İthalat tutarının tamamının gümrük
yükümlüğünün başladığı tarihten önce bu usullerden biriyle transfer
edildiğinin ilgili gümrük idaresine tevsik edilememesi halinde ise
transferi tevsik edilemeyen ithalat tutarı üzerinden kaynak kullanımını
destekleme fonu kesintisi yapılma zorunluluğu doğmaktadır.

            Bu itibarin, ilgide kayıtlı yazınızda belirtilen ithalat işlemleri
bakımından peşin bir ödemeden söz edilebilmesi ve fon kesintisinin
doğmaması için gerek ilk ithalatçı tarafından asıl ihracatçıya yapılan
ödemenin, gerekse ikinci ithalatçının ilk ithalatçıya yapacağı
transferin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce tamamlanmış
olması ve ilgili gümrük idarelerine ibraz edilecek belgelerle durumun
tevsik edilmesi gerekmektedir.

            Buna göre, yurtdışındaki asıl ihracatçı firmaya gümrük
yükümlülüğünün başladığı tarihten önce herhangi bir ödeme
yapılmamış olması halinde, birinci ithalatçıya ikinci ithalatçı
tarafından yapılacak ödemelerin peşin ödeme sayılması mümkün
bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.