Nakit Akış Tablosunu 10 Adımda Nasıl Analiz Edebilirsiniz?

1- Net Gelir ile Başlayın

✒️ İlk olarak dolaylı nakit akışlarını görebileceğiniz Kar Zarar Tablosunu inceleyin.

✒️ Geliri ve onları yönlendiren giderleri inceleyerek kazancın sürdürülebilirliğini ve güvenilirliğini anlayın.

2- Nakit Olmayan Düzeltmeler

✒️ Amortisman, itfa ve kıdem tazminatı karşılığı gibi nakit olmayan kalemler için ayarlamaları gözden geçirin.

✒️ Bu ayarlamalar, net geliri işletmeden sağlanan nakit ile bağdaştırır.

3- İşletme Sermayesi Değişiklikleri

✒️ Alacak hesapları, stok ve borç hesapları gibi işletme sermayesi unsurlarındaki değişiklikleri analiz edin.

✒️ Önemli değişiklikler, işletme verimliliğini veya verimsizliğini gösterebilir.

4- İşletme Faaliyetlerinden elde edilen Nakit Akışı

✒️ Ana işletme faaliyetlerinden sağlanan nakti değerlendirin.

✒️ Sürekli pozitif olan bir nakit akışı, şirketin faaliyetlerini sürdürmek ve büyütmek için yeterli nakit üretebilme yeteneğini gösterir.

✒️ Belirli bir süre içindeki, Net Gelir ile İşletme Faaliyetlerinden elde edilen Net Akışı karşılaştırın, çünkü sürekli bir farklılık olması durumu, muhasebe manipülasyonunu veya kazanç kalitesi sorunlarını işaret ediyor olabilir.

5- Yatırım Faaliyetlerinden elde edilen Nakit Akışı (Yatırım Harcamaları ve Diğerleri)

✒️ Yüksek yatırım harcamaları gelecekteki büyümeyi işaret edebileceği gibi yüksek bakım maliyetlerini de saklıyor olabilir.

✒️ Yatırım harcamalarının ötesinde, diğer büyük çıkışlar, büyüme stratejilerini veya çeşitlendirmeyi gösterebilir.

6- Finansman Faaliyetleri

✒️ Borç verme / ödeme ve sermaye işlemleri dahil olmak üzere tüm finansman kaynaklı nakit akışlarını inceleyin.

✒️ Düzenli temettüler, işletme nakit akışlarından finanse ediliyorsa finansal istikrarı gösterebilir. Aksi takdirde bu durum sorgulanmalıdır.

7- Net Nakit Akışı

✒️ Şirketin nakit pozisyonunun iyileştiğini ya da kötüleştiğini anlamak için nakitteki net artış veya azalışı değerlendirin. Sonuçta elde nakit kalmıyorsa sebebi belirlenmelidir.

8- Serbest Nakit Akışı (İşletme Faaliyetlerinden elde edilen Nakit Akışı eksi Yatırım Harcamaları)

✒️ Serbest Nakit Akışını işletme ve yatırım harcamalarını finanse ettikten sonra nakit üretme yeteneği açısından önemli bir gösterge olarak hesaplayın. Bu tutarda süreklilik arz eden bir azalma varsa nedeni belirlenmelidir.

9- Nakit Akışı Trendleri

✒️ Birden çok dönemde nakit akış tablosundaki trendlere bakın, çünkü belirli paternler nakit akışının sürdürülebilirliğini ortaya çıkarabilir.

10- Borç ve Vergiler

✒️ Şirketin, İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakti kullanarak borç ödeme yükümlülüklerini ve vergileri karşılayabilme yeteneğini değerlendirin.