Cari Açığa Dur Deme Zamanı

Kimler başvurabilir?

 • KOSGEB veritabanına kayıtlı ve proje başvurusundan en az 1 yıl önce kurulmuş olan KOBİ’ler başvuru sahibi olabilir.
 • Başvuru Sahibi KOBİ’nin bir Büyük Ölçekli İşletme (KOBİ vasfı taşımayan tüm işletmeler büyük ölçekli işletme sayılmaktadır) ile işbirliği yapması gerekmektedir. Proje kapsamında işbirliği yapılan Büyük işletmenin başvuru sahibi işletmede (KOBİ) ortaklığının bulunmaması gerekmektedir.

Destek Tutarı: 5 milyon TL (Hibe + Geri Ödemeli)

Destek Oranları:

 • Yerli Malı Belgeli olmayan Makine ve Teçhizat Harcamaları için %100 (%70 oranında Geri Ödemesiz Destek + %30 oranında Geri Ödemeli Destek)
 • Yerli Malı Belgeli Makine ve Teçhizat Harcamaları için %100 (%85 oranında Geri Ödemesiz Destek + %15 oranında Geri Ödemeli Destek)
 • Diğer Harcamalar ve Yerli Malı Belgeli olmayan Yazılım Harcamaları için %70 oranda Geri Ödemesiz Destek
 • Yerli Malı Belgeli Yazılım Harcamaları için%85 oranında Geri Ödemesiz Destek

Proje Süresi: 36 ay (maksimum) (+6 Ay)

İthal Ara Malların Üretimine %100 Destek

Desteklenen Harcama Kaleleri Nelerdir?

Makine-Teçhizat ve Kalıp Satın Alımı:

 • Destek kapsamında alınacak makine-teçhizat ve kalıbın yeni olma şartı aranır. Ancak daha önceden ithal edilmiş makine-teçhizat, ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, proje başvuru tarihi itibariyle en fazla 3 yaşında ise destek kapsamında değerlendirilir.

Satın Alınan Makine-Teçhizatın ve Kalıbın Taşıma, Montaj ve Sigorta Giderleri:

 • Makine-Teçhizat ve Kalıbın yurtiçinden veya yurtdışından satın alınması durumunda, satın alma yerinden üretim yerine kadar yapılacak tüm taşıma ve sigorta giderleri desteklenir. Taşıma, montaj ve sigorta giderleri için desteklemeye esas tutar; destekleme kararı alınan her bir makine-teçhizat ve kalıp için onaylanan desteklemeye esas tutarın %1’ini geçemez. Bu tutarlar destekleme kararı alınan ilk kurulda belirlenir ve yapılan revizyonlar bu tutarları değiştirmez. )
 • Kurul Kararında desteklenmesine karar verilen her bir makine-teçhizat ve kalıba ait Asgari Teknik Özellikler yer alır. Uygulama Birimi tarafından, makine-teçhizat ve kalıba ait özelliklerin Kurul Kararındaki asgari şartları taşıması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin Kurul’un belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.

Yazılım Giderleri:

 • İşletmeye, yazılım giderleri kapsamında yeni alınacak yazılımın lisans bedeli ve/veya proje süresi içindeki zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz destek sağlanır.
 • Kurul Kararında desteklenmesine karar verilen yazılıma ait asgari teknik özellikler yer alır. Uygulama Birimi tarafından, yazılıma ait özelliklerin Kurul Kararı’ndaki asgari şartları taşıması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin Kurulun belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.

Personel Giderleri:

 • Proje kapsamında yeni istihdam edilecek personel için geri ödemesiz olarak
 • destek verilir. Bu destek; proje başvuru tarihinden itibaren son 4 ay içinde İşletmede istihdam edilmemiş olan personel için verilir.
 • Proje kapsamında destek talep edilen personelin; sayısına, niteliğine, ücretine ve destek süresine Kurul karar verir.
 • Personel Giderleri Desteği aşağıdaki üst limitleri geçmemek üzere Desteklemeye Esas Aylık Net Ücret Kurul tarafından belirlenir:
  • Lisans mezuniyetine kadar olan eğitim durumları için Brüt Asgari Ücretin 2 katı
  • Lisans mezunları için Brüt Asgari Ücretin 3 katı
  • Yüksek Lisans mezunları için Brüt Asgari Ücretin 4 katı
  • Doktora mezunları için Brüt Asgari Ücretin 5 katı
 • İşletmeye personel giderleri için net ücret üzerinden geri ödemesiz destek verilir. Asgari Geçim İndirimi, ikramiye, prim vs. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

Bilgi Transferi Giderleri:

 • Stratejik ürünlerin hızlı ve doğru üretilmesi, pazara hızlı sunulabilmesi amacıyla, ürünün üretimine yönelik yöntem, bilgi, lisans, teknoloji, patent vb. konularda bilgi transferi ihtiyacını karşılamak için İşletmenin yurtdışından/yurtiçinden yapacağı satın alımlar için geri ödemesiz destek verilir.
 • Bilgi Transferi desteği için desteklemeye esas tutar, destekleme kararı alınan makine-teçhizat desteği için onaylanan toplam desteklemeye esas tutarın %5’ini geçemez. Bu tutarlar destekleme kararı alınan ilk kurulda belirlenir ve yapılan revizyonlar bu tutarları değiştirmez.
 • Satın alma, teknik olarak transfer edilen bilginin içeriği ve stratejik ürün üretim süreci ile ilişkisi ve tarafların yükümlülüklerine yönelik hükümlerin açıkça yer aldığı bir sözleşme ile yapılmalıdır. Sözleşmede stratejik ürüne yönelik süre, yer ve içerik itibariyle herhangi bir kısıtlayıcı hüküm yer almamalıdır.
 • İşletmenin Stratejik Ürün Üreticisi ile yapacağı Bilgi Transferi Sözleşmesinde aşağıda yer alan asgari hususların sözleşmede bulunması gerekir:
  • İşletmenin unvanı ve adresi
  • Stratejik Ürün üreticisi unvanı ve adresi
  • Stratejik ürüne ait üretim ve proses kontrol yöntemlerine ilişkin teknik doküman, bilgi, belge vb.
  • Ödenecek ücret
  • Sözleşme tarihi

Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune Giderleri:

 • Proje süresince işletmelerin, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan; ürün, malzeme, parça ve numuneler için alacakları test, analiz ve kalibrasyon hizmetleri ile yurtiçi ve yurtdışı laboratuvarlarda akredite olunan Test, Analiz ve Kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine geri ödemesiz destek verilir.
 • Referans numune gideri için desteklemeye esas tutar; destekleme kararı alınan makine-teçhizat desteği için onaylanan toplam desteklemeye esas tutarın %5’ini geçemez. Bu tutarlar destekleme kararı alınan ilk kurulda belirlenir ve yapılan revizyonlar bu tutarları değiştirmez.
 • KOSGEB Laboratuvarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır.
 • Test, analiz ve kalibrasyon hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.
 • Üretilecek olan stratejik ürünün standartları sağlayıp sağlamadığına dair testlerin yapılması sürecinde, üretilen stratejik ürünün muadilleri ile kıyaslanmasında ve analizinde kullanılabilecek referans numune alımına ilişkin giderlere geri ödemesiz destek verilir.

Hizmet Alımı Giderleri (Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti, Tasarım Hizmeti, Diğer Hizmetler):

Proje süresince aşağıdaki hizmet alımı giderlerine geri ödemesiz destek sağlanır;

 • Eğitim Giderleri: Eğitim giderleri desteği, projede görev alan personelin, makine-teçhizat ve yazılımların satın alındığı hizmet sağlayıcıdan ilgili makine-teçhizat ve yazılımlar ile ilgili alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar.
 • Danışmanlık Giderleri: Danışmanlık giderleri desteği, İşletmenin; projenin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik olarak, yurt içi/yurt dışındaki üniversitelerden, Teknoloji Transfer Ofislerinden, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketlerinden, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde/Teknoloji Transfer Ofislerinde görevlendirilmiş öğretim elemanlarından, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde firması bulunan öğretim elemanlarından, mühendislik faaliyetleri ile ilgili teknik danışmanlık veren firmalardan, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından KOBİ Danışmanı olarak belirlenmiş kişilerden veya kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri/enstitülerden; teknik, tasarım, mühendislik, finans vb. konularda alacağı danışmanlık hizmeti giderlerini kapsar. İşletme tarafından danışmanlık hizmeti bitiminde, ekte yer alan Stratejik Ürün Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu hazırlanır.

Eğitim ve Danışmanlık Desteği üst limiti geri ödemesiz olarak 100 bin TL olup yalnızca eğitim ve danışmanlık bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

 • Tasarım Giderleri: Tasarım giderleri desteği kapsamında, projeye konu stratejik ürünün üretilmesi için alınacak makine-teçhizatın yer aldığı üretim hattına ilişkin tasarım giderleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca akredite edilen Tasarım Merkezlerinden alınacak ürün tasarım giderleri desteklenir. Tasarım giderleri, makine-teçhizat desteği için onaylanan toplam desteklemeye esas tutarın %3’ünü geçemez.
 • Diğer Hizmet Alım Giderleri: Destek üst limiti geri ödemesiz olarak 200 bin TL’dir.

Katma Değerli Ürünler Desteklenecek

Hedef Ürünler

 • 20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
 • 21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
 • 23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde)
 • 26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • 27- Elektrikli teçhizat imalatı
 • 28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
 • 29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
 • 30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç)
 • 32- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı

Not: Ürün grupları Nace kodu sırasıyla yazılmıştır.

Süreç Nasıl İşleyecek

 • Son başvuru tarihi: 31 Mart 2018
 • Ön Değerlendirme (1 Ocak – 15 Mayıs 2018): İşletmeden sorumlu personel tarafından proje başvurusu en fazla 15 gün içerisinde, KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, belge ve şekil yönünden kontrolü yapılır. Ön Değerlendirme sonucu Proje ve eklerinde hata ve/veya eksiklik bulunan başvurular KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden değişikliğe açılır. Gerekli düzeltmeleri yapması için işletmeye en fazla 10 gün süre verilir, bu husus yazı/e-posta/KOBİ Bilgi Sistemi ile bildirilir. Bu süre içerisinde işletmenin gerekçeleriyle birlikte ek süre talep etmesi halinde Uygulama Birimi tarafından ilgili talep değerlendirilir ve ek süre verilebilir. İşletmeye yapılacak bildirimde, talep edilen ek süre neticesinde kurul değerlendirmesinin, bir sonraki değerlendirme döneminde gerçekleşebileceğine de yer verilir. İlgili dönem sonuna kadar tamamlanamayan Ön Değerlendirme/Teknik-Mali Raporlar, tamamlanmalarını müteakip, bir sonraki değerlendirme döneminde Kurula sunulmak üzere KOSGEM Müdürlüğü tarafından İlgili Başkanlık Birimine iletilir.)
 • Proje değerlendirmeleri, yerinde inceleme ve Kurul değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır.
  • Yerinde İnceleme: Birinci aşamada, işletmenin yerinde incelenerek projenin teknik ve mali açıdan değerlendirilmesi için, KOSGEB Müdürlüğü tarafından Teknik İnceleme için en az 1 ve Stratejik Ürün Destek Mali Analiz için en az 1 (bir) öğretim elemanı görevlendirilir.  Görevlendirilen öğretim elemanları hazırladıkları formları, 30 gün içerisinde KOSGEB Müdürlüğüne sunar. Yerinde inceleme süreci tamamlanan projelerin değerlendirilmesi ve karar alınması için ilgili Başkanlık Birimi tarafından Kurul oluşturulur ve projeler KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Kurula sunulur.
  • Kurul Değerlendirmesi (16 Mayıs – 30 Haziran 2018): Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda proje kabul edilebilir, reddedilebilir, görüşe gönderilebilir veya projenin revizyonu istenebilir. Kurul Kararı, ilgili Başkanlık Birimi tarafından İşletmeye ve KOSGEB Müdürlüğüne bildirilir.
 • Projesi kabul edilen İşletmeden, “Stratejik Ürün Destek Programı Taahhütnamesi” vermesi istenir. Taahhütname, karar bildirim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde İşletme tarafından verilir. İşletmenin Taahhütname vermek için ek süre talep etmesi halinde bir kereye mahsus 10 gün ek süre verilir. Ek süre talebi en geç Taahhütname verme süresinin bitimini müteakip 5 gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • İşletme, Stratejik Ürün Destek Programından bir defa faydalanır. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından yararlanan İşletmeler farklı bir ürün için bu destek programından yararlanabilir.
 • Proje kapsamında işbirliği yapılan Büyük işletmenin başvuru sahibi işletmede (KOBİ) ortaklığının bulunmaması gerekmektedir.
 • KOSGEB Geri Ödemeli Destekleri ve Erken Ödemeleri, Banka Teminat Mektubu veya KGF Kefalet Mektubu karşılığı yapılmakta olup KOSGEB, Teminat giderleri desteği olarak, KOSGEB tarafından talep edilen Banka Teminat Mektubu veya Kefalet Mektubu için ödenen, Başvuru/İnceleme/Teklif Ücreti ile Yıllık Komisyon Ücretlerini belirlenen Destek Üst limitleri kapsamında geri ödemesiz olarak %100 oranında desteklemektedir.
 • İşletme, proje sürecinde gerekli görülmesi halinde revizyon talebinde bulunabilir. Projede en fazla 3 revizyon yapılabilir. İşletme revizyon talebini en erken ilk izleme döneminden sonra, en geç ise proje süresi tamamlanmadan 3 ay öncesine kadar yapabilir.
 • Projenin başarılı/başarısız tamamlanmasına karar verilmesi durumunda; yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir.
 • İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan, bunların sahibi/ortağı olduğu İşletmelerden ve proje ortaklarından destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.
 • Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde, bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.
 • Kurul tarafından uygun görülen ve projeye konu satın alınan yerli malı belgesine haiz makine, teçhizat ve yazılımın, fatura tarihi veya ödeme talebi itibariyle güncel yerli malı belgesi olması şartı aranır.
 • Satın alımın yurtdışından akreditifli yapılması durumunda; hizmet sağlayıcının adına Gayri Kabili Rücu Akreditif açılması için, akreditif açtırma talimatı ile birlikte İşletmenin banka hesabına blokeli olarak yapılır.
 • Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme tüzel kişiliğine ait olup, destek süresi içerisinde ve projenin tamamlanma tarihinden itibaren 3 yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez. Kapanan işletmeler için bu fıkra hükümleri uygulanmaz. Söz konusu taşınırlar üzerine, KGF tarafından düzenlenmiş Kefalet Mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak, rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 gün içinde tüm belgeleriyle birlikte KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir. Aksi halde destek miktarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Projenin tamamlanmasından sonra İşletmenin desteğe konu makine, teçhizat, yazılım ve benzeri taşınırların değiştirilmesine ilişkin talepler ilgili Başkanlık Birimi tarafından değerlendirilir.
 • Yurt dışı hizmet alımlarında yurt dışı hizmet sağlayıcısı tarafından fatura düzenlenemediği durumlarda ücretin ödendiğini gösteren belge ödeme belgesi olarak kullanılır.
 • Aslının iade edilmesi gereken evrakın aslı veya noter onaylı orijinal sureti görüldükten sonra fotokopileri, Uygulama Birimi Müdürü veya İşletmeden sorumlu personel tarafından imzalanıp “Aslının Fotokopisidir” ibaresi düşülür.
 • Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenebilir.
 • Proje başvurusu reddedilen İşletme, aynı proje ile KOSGEB birimlerine tekrar başvuramaz.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz…

Gökhan EROL
e: gerol@inovakademi.com
g: 05337611934
t: 02129396301
f: 02129247002